Aktuelno

Donet je novi zakon o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja

22.02.2019.

U "Službenom glasniku RS" br. 95 od 8.12.2018. god. objavljen je Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je stupio na snagu 16.12.2018. god.

    Rokovi za podnošenje jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje

    Odredbom člana 12 Zakona propisano je da se jedinstvena prijava podnosi najkasni-je pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad, odnosno u roku od tri radna dana od dana početka obavljanja delatnosti, odnosno od dana prestanka zapo-slenja, prestanka obavljanja poslova ili obavljanja delatnosti, odnosno od dana nastale promene u toku osiguranja.

     Način postupanja kada se podnosi prijava za osiguranika zaposlenog koji na dan prijave nije odjavljen iz Centralnog registra od strane prethodnog poslodavca

     S obzirom na to da se razlikuju rokovi za prijavu i rokovi za odjavu iz Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, moguće je da za lice koje se prijavljuje u Centralni registar nije izvršena odjava iz tog registra. Ukoliko u postupku prihvatanja i registracije prijave u svojoj bazi, Centralni registar utvrdi da za tog osiguranika ne postoji odjava sa prethodnog osiguranja, Centralni registar će prijavu primiti i registro-vati, ali i izvršiti programsku odjavu sa prethodnog osiguranja. Naknadno izvršena odjava iz Centralnog registra od strane obveznika podnošenja odjave zamenjuje programsku odjavu i unosi se u Jedinstvenu bazu Centralnog registra.

      Centralni registar na mesečnom nivou objavljuje na svom portalu obrađene podatke o osnovici doprinosa, visinu i periodu na koji se obračun doprinosa odnosi

       Odredbom člana 22. i 23. Zakona uređeni su postupak i obaveznost dostavljanja podataka o obračunatim i plaćenim doprinosima od strane Poreske uprave Centralnom registru. Centralni registar dalje dostavlja ove podatke organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja na nedeljnom nivou. Ove odredbe posebno dobijaju na značaju jer je izmenama Zakona o penzij- skom i invalidskom osiguranju ukinuta obaveza podnošenja obrasca M-4, M-UN i drugih obrazaca kojima se dokazivala uplata doprinosa za osigurana lica.  Novina je i da Centralni registar nakon obrade podataka koji se odnose na osnovicu doprinosa, visinu plaćenog doprinosa i periode na koje se te uplate odnose, ima obavezu da ove podatke objavi na svom portalu za svakog osiguranika na mesečnom nivou.

       Obaveza ažuriranja podataka u Centralnom registru o kvalifikacijama osiguranika

Prelaznim odredbama Zakona uređena je obaveza za podnosioce jedinstvene prijave da u roku od godinu dana od početka primene  Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (Sl. glasnik RS, br. 56/18) u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranja podataka o osiguranicima a koji se odnosi na:

1) zanimanje, prema klasifikaciji zanimanja koje se zahteva za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;                                                              

2) vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koji su uslovi za radno angažovanje na određenim poslovima, odnosno radnom mestu;                                                         

3) vrstu i nivo kvalifikacije, odnosno obrazovanja koje lice ima.

Navedena odluka primenjuje se od 1. januara 2019. godine, što znači da se usaglašava-nje podatka u Centralnom registru mora izvršiti najkasnije do 1. januara 2020. godine. Nova podzakonska akta će biti donesena u roku od 6 meseci, tj. do 16.06.2019. god. Njima će biti uređeni: sadržina i obrazac jedinstvene prijave, sadržina i način preuzimanja podataka u Jedinstvenu bazu, sadržina i način dodeljivanja jedinstvenog broja, kao i uspostavljanje veze između JMBG i PIB, šifarnik radnih mesta, procedura čuvanja, zaštite i sigurnosti podataka i metodologija unosa i ažuriranja podataka.