Aktuelno

Primena smanjene stope doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti

22.02.2019.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji je objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 95/2018 od 8. decembra 2018. godine i koji je stupio na snagu 16. decembra 2018. godine (dalje Zakon o izmenama i dopunama), smanjena je stopa doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti - sa 1,5 na 0,75 % koja se plaća isključivo iz osnovice, odnosno na teret primaoca prihoda u skladu sa članom 44. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - usklađeni din. izn., 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn. i 95/2018 - dalje: Zakon o doprinosima).

Kako je poslodavac dužan da doprinose, u skladu sa članom 51. stav 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, po propisima koji važe u momentu isplate tih primanja, to znači da prilikom isplate zarade za decembar mesec 2018. godine u januaru 2019.godine, obračunava i plaća doprinos za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75%, i to na teret zaposlenog (iz zarade), dok je poslodavac oslobođen od plaćanja dela doprinosa koji se obračunava i plaća na teret poslodavca (na teret zarade).

Prilikom isplate zarade za decembar mesec 2018. godine, a koju poslodavac isplaćuje u januaru 2019. godine, primenjuje neoporezivi iznos od 15.000 dinara koji važi do 31.01.2019. godine.

Naglašavamo da se odredbe koje uređuju obračun doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti po manjoj stopi primenjuju na isplate zarade od 1. januara 2019. godine, što znači da se ovo odnosi i na zarade čiji se obračun vrši za mesec decembar 2018. godine, a isplata će se realizovati u januaru 2019. godine.